01: Introduction
1 MIN
297 Views
02: Intro
1 MIN
151 Views
03: Main Line - 4...Bxb4 5.c3 Ba5 6.d4 d6 7.Qb3 Qd7 Game 1 - Kurnosov,I - Sargissian,G
11 MIN
188 Views
04: Main Line - 4...Bxb4 5.c3 Ba5 6.d4 d6 7.Qb3 Qd7 Game 2 - Li,C - Ni,H
7 MIN
69 Views
05: Main Line - 4...Bxb4 5.c3 Ba5 6.d4 d6 7.Qb3 Qd7 Game 3 - Ivanovic,B - Timman,J
4 MIN
25 Views
06: Main Line - 4...Bxb4 5.c3 Ba5 6.d4 d6 7.Qb3 Qd7 Game 4 - Civric,Z - Sekulic,D
2 MIN
19 Views
07976EA Meeting the Gambits Game Five.mp4
6 MIN
38 Views
08: 4...Bxb4 5.c3 Ba5 6.Qb3 Qe7 7.d4 Nf6 Game 6 - Jobava,B - Aronian,L
6 MIN
32 Views
09: 2...d5 3.exd5 exf4 4.Nf3 Bd6 5.d4 Ne7 6.c4 c5 Game 7 - Shirazi,K - Jakovenko,D
8 MIN
86 Views
10: 2...d5 3.exd5 exf4 4.Nf3 Bd6 5.Bc4 Ne7 6.0-0 0-0 7.Nc3 Bg4 Game 8 - Albert,J - Halasz,C
6 MIN
15 Views
11: 2...d5 3.exd5 exf4 4.Nf3 Bd6 5.d4 Nf6 6.c4 0-0 Game 9 - Fedorov,A - Yurtaev,L
7 MIN
19 Views
12: 2...exf4 3.Nf3 d5 4.exd5 Bd6 5.Bc4 Ne7 6.0-0 0-0 Game 10 - Henris,L - Romanov,E
6 MIN
31 Views
13: 2...exf4 3.Bc4 d5 4.exd5 Qh4+ 5.Kf1 Bd6 6.Nc3 Ne7 Game 11 - Bronstein,D - Beliavsky,A
7 MIN
28 Views
07976EA Meeting the Gambits Game Twelve.mp4
9 MIN
47 Views
07976EA Meeting the Gambits Game Thirteen.mp4
3 MIN
26 Views
16: 2.d4 exd4 3.c3 d5 4.exd5 Qxd5 5.cxd4 Nc6 6.Nf3 Bg4 7.Be2 Bb4+ Game 14 - Lopez,J - Flear,G
2 MIN
33 Views
17: 2.d4 exd4 3.c3 d5 4.exd5 Qxd5 5.cxd4 Nc6 6.Nf3 Bg4 7.Be2 Bb4+ Game 15 - Barbosa,O - Gonzales,J
2 MIN
14 Views
18: 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 4.c3 d5 5.exd5 Qxd5 6.cxd4 Bg4 7.Nc3 Bb4 Game 16 - Kariz,P - Polakovic,P
2 MIN
30 Views
19: 2.d4 exd4 3.c3 d5 4.Qxd4 dxe4 5.Qxe4+ Be7 6.Bg5 Nd7 Game 17 - Tomas Batet,J - Korneev,O
5 MIN
9 Views
20: 2.d4 exd4 3.c3 d5 4.e5 dxc3 5.Nf3 cxb2 6.Bxb2 6.Nh6 Game 18 - Mieses,J - Rubinstein,A
3 MIN
11 Views
21: 4...Bc5 5.0-0 d6 6.c3 Qf6 7.cxd4 Nxd5 8.Nxd4 Bxd4 Game 19 - Soraas,T - Gyimesi,Z
5 MIN
13 Views
22: 4...Bc5 5.0-0 d6 6.c3 Qf6 7.Bg5 Qg6 Game 20 - Rossmann,H - Kostyra,S
4 MIN
5 Views
23: 4...Bc5 5.0-0 d6 6.c3 Qf6 7.Re1 Game 21 - Dauth,B - Rabiega,R
7 MIN
6 Views
07976EA Meeting the Gambits Game Twenty Two.mp4
10 MIN
44 Views
07976EA Meeting the Gambits Game Twenty Three.mp4
7 MIN
18 Views
07976EA Meeting the Gambits Game Twenty Four.mp4
5 MIN
10 Views
07976EA Meeting the Gambits Game Twenty Five.mp4
7 MIN
32 Views
28: 2...cxb4 3.a3 b3 4.cxb3 d5 5.exd5 Nf6 Game 26 - Kravtsiv,M - Kuzubov,Y
5 MIN
16 Views
29: 2...cxb4 3.d4 d5 4.e5 Nc6 5.a3 Qb6 Game 27 - Nicolini,A - Langner,L
4 MIN
6 Views
07976EA Meeting the Gambits Game Twenty Eight.mp4
4 MIN
8 Views
31: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.f3 exf3 5.Nxf3 Bg4 6.Bc4 e6 Game 29 - Wiander,M - Akesson,R
4 MIN
12 Views
32: 1.e4 d5 2.d4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Nxf3 Bg4 Game 30 - Lauridsen,J - Kasparov,S
4 MIN
24 Views
07976EA Meeting the Gambits game thirty one.mp4
5 MIN
18 Views
34: 10.Nc3 a6 11.Qe2 Ne7 Game 32 - Baersch,A - Uhlmann,W
8 MIN
8 Views
35: 10.Nc3 a6 11.Re1 Ne7 Game 33 - Brooks,M - Kraai,J
4 MIN
6 Views
36: 9.Ng5 Nc6 10.Re1 Bc5 Game 34 - Kett,T - Cobb,J
5 MIN
6 Views
37: 9.Nbd2 Bc5 10.Nxd4 Bxd4 11.Nf3 Ne7 12.Nxd4 Qxd4 Game 35 - Smerdon,D - Sadler,M
5 MIN
32 Views
38: Outro
1 MIN
24 Views
39: Test 1 Question 1
1 MIN
23 Views
39: Test 1 Question 2
2 MIN
6 Views
40: Test 2 Question 1
1 MIN
9 Views
41: Test 3 Question 1
1 MIN
10 Views
41: Test 3 Question 2
1 MIN
3 Views
41: Test 3 Question 3
1 MIN
2 Views
42: Test 4 Question 1
1 MIN
7 Views
43: Test 5 Question 1
1 MIN
3 Views
43: Test 5 Question 2
1 MIN
2 Views

Coming Soon:
Tomorrow
Merijn van Delft
The Game of the Week
This week
Robert Ris
The fast and the furious
This week
Daniel King
Power Play Show
This week
ChessBase
Understanding before moving