2/7/2017
Play
Endgame Magic 83 with Vishnu Prasanna
Minutes viewed
78:46 Min
Viewed 453 Liked 7
1/29/2020
Play
Endgame Magic 146 with Arne Bracker
Minutes viewed
47:42 Min
Viewed 452 Liked 0
8/16/2016
Play
Endgame Magic 77 with IM Andrew Martin
Minutes viewed
99:55 Min
Viewed 441 Liked 6
1/10/2017
Play
Endgame Magic 82 with Pascal Simon
Minutes viewed
79:01 Min
Viewed 437 Liked 3
2/18/2020
Play
Endgame Magic 149 with IM Andrew Martin
Minutes viewed
49:39 Min
Viewed 433 Liked 0
10/8/2019
Play
Endgame Magic 137 with Jan Werle
Minutes viewed
36:41 Min
Viewed 431 Liked 2
9/18/2018
Play
Endgame Magic 112 with IM Jonas Lampert
Minutes viewed
64:41 Min
Viewed 418 Liked 2
2/19/2019
Play
Endgame Magic 122 with IM Robert Ris
Minutes viewed
60:10 Min
Viewed 413 Liked 1
9/18/2017
Play
Endgame Magic 94 with Pascal Simon
Minutes viewed
86:59 Min
Viewed 403 Liked 2
3/31/2016
Play
Endgame Magic 69 with IM Sam Collins
Minutes viewed
77:52 Min
Viewed 395 Liked 8
7/10/2019
Play
Endgame Magic 130 with Dev Shah
Minutes viewed
39:49 Min
Viewed 393 Liked 2
1/27/2016
Play
Endgame Magic 66 with Adrian Mikhalchishin
Minutes viewed
90:43 Min
Viewed 372 Liked 6