9/18/2017
Play
Endgame Magic 94 with Pascal Simon
Minutes viewed
86:59 Min
Viewed 399 Liked 2
3/31/2016
Play
Endgame Magic 69 with IM Sam Collins
Minutes viewed
77:52 Min
Viewed 391 Liked 8
2/19/2019
Play
Endgame Magic 122 with IM Robert Ris
Minutes viewed
60:10 Min
Viewed 389 Liked 1
4/29/2019
Play
Endgame Magic 127 with GM Mikhalchishin
Minutes viewed
63:19 Min
Viewed 385 Liked 1
1/27/2016
Play
Endgame Magic 66 with Adrian Mikhalchishin
Minutes viewed
90:43 Min
Viewed 366 Liked 6
6/21/2016
Play
Endgame Magic 74 with Martin Fischer Part 2
Minutes viewed
42:46 Min
Viewed 353 Liked 6
2/14/2017
Play
Endgame Magic 84 with Yannick Pelletier
Minutes viewed
60:56 Min
Viewed 352 Liked 6
7/17/2018
Play
Endgame Magic 108 with GM Mihail Marin, Part 2
Minutes viewed
48:59 Min
Viewed 331 Liked 6
1/12/2016
Play
Endgame Magic 65 with Simon Williams
Minutes viewed
101:00 Min
Viewed 325 Liked 2
10/19/2017
Play
Endgame Magic 95 Part 1
Minutes viewed
55:02 Min
Viewed 318 Liked 3
8/4/2016
Play
Endgame Magic 76 with Christian Bauer Part 1
Minutes viewed
29:41 Min
Viewed 297 Liked 4
3/5/2019
Play
Endgame Magic 123 Part 2 with GM Jan Werle
Minutes viewed
29:00 Min
Viewed 270 Liked 1