11/20/2018
Play
Endgame Magic 118 with Pascal Simon
Minutes viewed
58:17 Min
Viewed 1244 Liked 5
6/26/2018
Play
Endgame Magic 107 with Arne Bracker
Minutes viewed
64:28 Min
Viewed 598 Liked 5
6/7/2016
Play
Endgame Magic 73 with GM Erwin LAmi
Minutes viewed
96:55 Min
Viewed 218 Liked 5
1/3/2019
Play
Endgame Magic 119 Best Endgames of 2018
Minutes viewed
47:33 Min
Viewed 1520 Liked 5
10/23/2018
Play
Endgame Magic 117 with Charles Storey
Minutes viewed
90:38 Min
Viewed 968 Liked 5
2/12/2019
Play
Endgame Magic 121 with GM Erwin L-Ami
Minutes viewed
58:16 Min
Viewed 461 Liked 5
9/19/2019
Play
Endgame Magic 136 with Alexey Shirov
Minutes viewed
15:15 Min
Viewed 628 Liked 5
10/9/2018
Play
Endgame Magic 115 with Mihail Marin
Minutes viewed
63:58 Min
Viewed 515 Liked 5
2/25/2020
Play
Endgame Magic 150 with GM Jan Werle
Minutes viewed
50:27 Min
Viewed 757 Liked 5
8/18/2015
Play
Endgame Magic 59 with Mihail Marin
Minutes viewed
82:29 Min
Viewed 198 Liked 5
10/23/2017
Play
Endgame Magic 96 with IM Lawrence Trent
Minutes viewed
93:26 Min
Viewed 491 Liked 5
8/4/2016
Play
Endgame Magic 76 with Christian Bauer Part 1
Minutes viewed
29:41 Min
Viewed 305 Liked 4