9/19/2019
Play
Endgame Magic 136 with Alexey Shirov
Minutes viewed
15:15 Min
Viewed 670 Liked 5
11/20/2018
Play
Endgame Magic 118 with Pascal Simon
Minutes viewed
58:17 Min
Viewed 1256 Liked 5
1/10/2012
Play
Endgame Magic Vol
Minutes viewed
103:24 Min
Viewed 354 Liked 5
1/3/2019
Play
Endgame Magic 119 Best Endgames of 2018
Minutes viewed
47:33 Min
Viewed 1545 Liked 5
4/24/2019
Play
Endgame Magic 126 with D. Gukesh
Minutes viewed
65:15 Min
Viewed 890 Liked 5
7/17/2019
Play
Endgame Magic 131 with Mihail Marin
Minutes viewed
76:54 Min
Viewed 675 Liked 5
6/26/2018
Play
Endgame Magic 107 with Arne Bracker
Minutes viewed
64:28 Min
Viewed 616 Liked 5
9/17/2013
Play
Endgame Magic 29 Peter Heine Nielsen
Minutes viewed
104:53 Min
Viewed 126 Liked 5
12/13/2011
Play
Endgame Magic Vol
Minutes viewed
83:08 Min
Viewed 619 Liked 5
8/18/2015
Play
Endgame Magic 59 with Mihail Marin
Minutes viewed
82:29 Min
Viewed 202 Liked 5
6/7/2016
Play
Endgame Magic 73 with GM Erwin LAmi
Minutes viewed
96:55 Min
Viewed 223 Liked 5
10/23/2017
Play
Endgame Magic 96 with IM Lawrence Trent
Minutes viewed
93:26 Min
Viewed 498 Liked 5