9/18/2017
Play
Endgame Magic 94 with Pascal Simon
Minutes viewed
86:59 Min
Viewed 403 Liked 2
8/31/2017
Play
Endgame Magic 93 with GM Nick Pert
Minutes viewed
60:39 Min
Viewed 535 Liked 8
8/16/2017
Play
Endgame Magic 92 with Irene Sukander
Minutes viewed
78:55 Min
Viewed 765 Liked 6
7/11/2017
Play
Endgame Magic 91 with Mihail Marin
Minutes viewed
68:23 Min
Viewed 724 Liked 11
5/16/2017
Play
Endgame Magic 90 with Pascal Simon
Minutes viewed
71:31 Min
Viewed 807 Liked 14
4/11/2017
Play
Endgame Magic 89 with Andrew Martin
Minutes viewed
81:30 Min
Viewed 893 Liked 15
4/4/2017
Play
Endgame Magic 88 with Nihal Sarin
Minutes viewed
96:41 Min
Viewed 2546 Liked 57
3/28/2017
Play
Endgame Magic 87 with GM Adrian Mikhalchishin
Minutes viewed
85:24 Min
Viewed 497 Liked 8
3/9/2017
Play
Endgame Magic 86 with Erwin Lami
Minutes viewed
104:18 Min
Viewed 555 Liked 12
2/23/2017
Play
Endgame Magic 85 with GM Maze and GM Libiszewski
Minutes viewed
70:35 Min
Viewed 713 Liked 25
2/14/2017
Play
Endgame Magic 84 with Yannick Pelletier
Minutes viewed
60:56 Min
Viewed 364 Liked 6
2/7/2017
Play
Endgame Magic 83 with Vishnu Prasanna
Minutes viewed
78:46 Min
Viewed 448 Liked 7