4/10/2018
Play
Endgame Magic 104 with Simon Williams
Minutes viewed
62:46 Min
Viewed 802 Liked 14
3/13/2018
Play
Endgame Magic 103 with Pascal Simon
Minutes viewed
67:06 Min
Viewed 538 Liked 7
3/6/2018
Play
Endgame Magic 102 mit GM Yannick Pelletier
Minutes viewed
68:02 Min
Viewed 472 Liked 6
2/13/2018
Play
Endgame Magic 101 with GM Erwin L-Ami
Minutes viewed
102:39 Min
Viewed 1170 Liked 11
11/27/2017
Play
Endgame Magic 100 with Wesley So
Minutes viewed
93:46 Min
Viewed 2156 Liked 21
11/14/2017
Play
Endgame Magic 99 with IM Lawrence Trent
Minutes viewed
60:25 Min
Viewed 845 Liked 6
11/7/2017
Play
Endgame Magic 98 with GM Kasimdzhanov
Minutes viewed
68:04 Min
Viewed 887 Liked 12
11/1/2017
Play
Endgame Magic 97 with IM Steve Berger Part1
Minutes viewed
28:11 Min
Viewed 524 Liked 7
11/1/2017
Play
Endgame Magic 97 with IM Steve Berger Part2
Minutes viewed
40:30 Min
Viewed 272 Liked 3
10/23/2017
Play
Endgame Magic 96 with IM Lawrence Trent
Minutes viewed
93:26 Min
Viewed 490 Liked 5
10/19/2017
Play
Endgame Magic 95 Part 1
Minutes viewed
55:02 Min
Viewed 320 Liked 3
10/19/2017
Play
Endgame Magic 95 Part 2
Minutes viewed
44:46 Min
Viewed 225 Liked 3