4/23/2014
Play
Endgame Magic 40 with Alexei Shirov
Minutes viewed
75:41 Min
Viewed 63 Liked 2
5/16/2013
Play
Endgame Magic Vol 22 Bishops and Rooks
Minutes viewed
82:16 Min
Viewed 67 Liked 0
6/17/2014
Play
Endgame Magic 42 with Simon Williams
Minutes viewed
95:18 Min
Viewed 68 Liked 2
2/24/2015
Play
Endgame Magic 50 with Rene Kalmes
Minutes viewed
100:56 Min
Viewed 68 Liked 1
5/5/2015
Play
Endgame Magic 53 with Erwin l ami
Minutes viewed
103:43 Min
Viewed 69 Liked 2
10/23/2012
Play
Endgame Magic Vol 13 Short's short cut
Minutes viewed
92:24 Min
Viewed 73 Liked 2
11/26/2013
Play
Endgame Magic 32 with Thomas Luther
Minutes viewed
100:07 Min
Viewed 73 Liked 2
9/17/2013
Play
Endgame Magic 29 Peter Heine Nielsen
Minutes viewed
104:53 Min
Viewed 75 Liked 5
2/18/2013
Play
Endgame Magic Vol 19 with GM Daniel King
Minutes viewed
70:15 Min
Viewed 77 Liked 2
6/16/2015
Play
Endgame Magic 56 with Erwin l Ami
Minutes viewed
101:49 Min
Viewed 82 Liked 1
2/4/2014
Play
Endgame Magic 36 with Lubomir Ftacnik
Minutes viewed
107:36 Min
Viewed 91 Liked 4
3/10/2015
Play
Endgame Magic 51 with Simon Williams
Minutes viewed
76:59 Min
Viewed 91 Liked 1