4/10/2018
Play
Endgame Magic 104 with Simon Williams
Minutes viewed
62:46 Min
Viewed 773 Liked 13
12/13/2016
Play
Endgame Magic 81 with Yannick Pelletier
Minutes viewed
63:05 Min
Viewed 690 Liked 13
11/7/2017
Play
Endgame Magic 98 with GM Kasimdzhanov
Minutes viewed
68:04 Min
Viewed 874 Liked 12
3/9/2017
Play
Endgame Magic 86 with Erwin Lami
Minutes viewed
104:18 Min
Viewed 534 Liked 12
7/11/2017
Play
Endgame Magic 91 with Mihail Marin
Minutes viewed
68:23 Min
Viewed 716 Liked 11
2/13/2018
Play
Endgame Magic 101 with GM Erwin L-Ami
Minutes viewed
102:39 Min
Viewed 1152 Liked 11
8/31/2018
Play
Endgame Magic 110 with IM Sagar Shah
Minutes viewed
84:05 Min
Viewed 640 Liked 10
9/22/2015
Play
Endgame Magic 60 with Victor Bologan
Minutes viewed
64:26 Min
Viewed 749 Liked 9
8/31/2017
Play
Endgame Magic 93 with GM Nick Pert
Minutes viewed
60:39 Min
Viewed 530 Liked 8
3/28/2017
Play
Endgame Magic 87 with GM Adrian Mikhalchishin
Minutes viewed
85:24 Min
Viewed 478 Liked 8
11/22/2016
Play
Endgame Magic 80 with Simon Williams
Minutes viewed
57:09 Min
Viewed 700 Liked 8
3/31/2016
Play
Endgame Magic 69 with IM Sam Collins
Minutes viewed
77:52 Min
Viewed 385 Liked 8