5/16/2017
Play
Endgame Magic 90 with Pascal Simon
Minutes viewed
71:31 Min
Viewed 828 Liked 14
4/10/2018
Play
Endgame Magic 104 with Simon Williams
Minutes viewed
62:46 Min
Viewed 846 Liked 14
12/13/2016
Play
Endgame Magic 81 with Yannick Pelletier
Minutes viewed
63:05 Min
Viewed 715 Liked 13
3/9/2017
Play
Endgame Magic 86 with Erwin Lami
Minutes viewed
104:18 Min
Viewed 581 Liked 12
11/7/2017
Play
Endgame Magic 98 with GM Kasimdzhanov
Minutes viewed
68:04 Min
Viewed 927 Liked 12
8/31/2018
Play
Endgame Magic 110 with IM Sagar Shah
Minutes viewed
84:05 Min
Viewed 739 Liked 11
2/13/2018
Play
Endgame Magic 101 with GM Erwin L-Ami
Minutes viewed
102:39 Min
Viewed 1629 Liked 11
7/11/2017
Play
Endgame Magic 91 with Mihail Marin
Minutes viewed
68:23 Min
Viewed 731 Liked 11
9/22/2015
Play
Endgame Magic 60 with Victor Bologan
Minutes viewed
64:26 Min
Viewed 778 Liked 9
4/17/2019
Play
Endgame Magic 125 with GM Fabiano Caruana
Minutes viewed
48:12 Min
Viewed 3075 Liked 9
2/17/2020
Play
Endgame Magic 148 with Nihal Sarin and Srinith
Minutes viewed
48:31 Min
Viewed 1164 Liked 9
3/28/2017
Play
Endgame Magic 87 with GM Adrian Mikhalchishin
Minutes viewed
85:24 Min
Viewed 530 Liked 8