12/10/2013
Play
Endgame Magic 33 with Pascal Simon
Minutes viewed
66:31 Min
Viewed 22 Liked 1
3/18/2014
Play
Endgame Magic 38 with GM Mihail Marin
Minutes viewed
97:53 Min
Viewed 36 Liked 3
1/28/2014
Play
Endgame Magic 35 with Mihail Marin
Minutes viewed
73:39 Min
Viewed 44 Liked 1
10/14/2014
Play
Endgame Magic 45
Minutes viewed
91:17 Min
Viewed 47 Liked 1
10/24/2013
Play
Endgame Magic 30 with Robert Ris
Minutes viewed
107:11 Min
Viewed 55 Liked 1
1/7/2014
Play
Endgame Magic 34 with Niclas Huschenbeth P2
Minutes viewed
39:00 Min
Viewed 56 Liked 1
4/9/2014
Play
Endgame Magic 39 with Lorin D'Costa
Minutes viewed
118:43 Min
Viewed 58 Liked 0
6/20/2013
Play
Endgame Magic 25 with Mihail Marin
Minutes viewed
74:05 Min
Viewed 59 Liked 4
1/7/2014
Play
Endgame Magic 34 with Niclas Huschenbeth P1
Minutes viewed
43:09 Min
Viewed 60 Liked 1
6/13/2013
Play
Endgame Magic 24 with Adrian Mikhalchishin
Minutes viewed
92:03 Min
Viewed 60 Liked 4
7/4/2013
Play
Endgame Magic 26 Tal Memorial Endgames
Minutes viewed
77:19 Min
Viewed 63 Liked 2
1/13/2015
Play
Endgame Magic 49 with Mihail Marin
Minutes viewed
79:55 Min
Viewed 64 Liked 0