7/12/2016
Play
Endgame Magic 75 with Pascal Simon
Minutes viewed
79:32 Min
Viewed 537 Liked 18
6/21/2016
Play
Endgame Magic 74 with Martin Fischer Part 1
Minutes viewed
50:20 Min
Viewed 729 Liked 21
6/21/2016
Play
Endgame Magic 74 with Martin Fischer Part 2
Minutes viewed
42:46 Min
Viewed 352 Liked 6
6/7/2016
Play
Endgame Magic 73 with GM Erwin LAmi
Minutes viewed
96:55 Min
Viewed 211 Liked 5
5/31/2016
Play
Endgame Magic 72 with IM Andrew Martin
Minutes viewed
74:58 Min
Viewed 188 Liked 2
5/17/2016
Play
Endgame Magic 71 with GM Mihail Marin
Minutes viewed
99:48 Min
Viewed 451 Liked 6
4/26/2016
Play
Endgame Magic 70
Minutes viewed
100:02 Min
Viewed 463 Liked 8
3/31/2016
Play
Endgame Magic 69 with IM Sam Collins
Minutes viewed
77:52 Min
Viewed 389 Liked 8
3/3/2016
Play
Endgame Magic 68 with GM Daniel King
Minutes viewed
82:36 Min
Viewed 716 Liked 16
2/9/2016
Play
Endgame Magic 67 with IM Nisha Mohota
Minutes viewed
95:20 Min
Viewed 478 Liked 6
1/27/2016
Play
Endgame Magic 66 with Adrian Mikhalchishin
Minutes viewed
90:43 Min
Viewed 363 Liked 6
1/12/2016
Play
Endgame Magic 65 with Simon Williams
Minutes viewed
101:00 Min
Viewed 323 Liked 2