7/8/2014
Play
Endgame Magic 43 with Ruslan Ponomariov
Minutes viewed
69:29 Min
Viewed 45 Liked 0
11/12/2013
Play
Endgame Magic 31 with Mihail Marin
Minutes viewed
84:59 Min
Viewed 16 Liked 0
1/7/2014
Play
Endgame Magic 34 with Niclas Huschenbeth P1
Minutes viewed
43:09 Min
Viewed 26 Liked 0
1/8/2013
Play
Endgame Magic Vol 17 with IM Sam Collins
Minutes viewed
98:02 Min
Viewed 24 Liked 0
11/13/2014
Play
Endgame Magic 46 Wch Endgames
Minutes viewed
82:46 Min
Viewed 29 Liked 0
7/4/2013
Play
Endgame Magic 26 Tal Memorial Endgames
Minutes viewed
77:19 Min
Viewed 23 Liked 0
12/11/2012
Play
Endgame Magic Vol
Minutes viewed
94:03 Min
Viewed 140 Liked 0
4/9/2014
Play
Endgame Magic 39 with Lorin D'Costa
Minutes viewed
118:43 Min
Viewed 28 Liked 0
11/12/2012
Play
Endgame Magic 14 Bundesliga review with Alexei Shirov
Minutes viewed
94:54 Min
Viewed 40 Liked 0
4/18/2013
Play
Endgame Magic 21 with Alejandro Ramirez
Minutes viewed
95:14 Min
Viewed 41 Liked 0
10/23/2012
Play
Endgame Magic Vol 13 Short's short cut
Minutes viewed
92:24 Min
Viewed 52 Liked 0
10/27/2015
Play
Endgame Magic 61 with IM Andrew Martin
Minutes viewed
67:22 Min
Viewed 144 Liked 0